Journal Articles

Review Open Access

Roles of long non‑coding RNAs in esophageal cell squamous carcinoma (Review)

Qihang Yan, Wingshing Wong, Li Gong, Jie Yang, Dachuan Liang, Kok-Yong Chin, Shuqin Dai, Junye Wang

Article Number: 72 Published online on: 02 July 2024
Review Open Access

Metformin prevents the onset and progression of intervertebral disc degeneration: New insights and potential mechanisms (Review)

Wenzhi Yang, Yipin Yang, Yong Wang, Zongshi Gao, Jingtang Zhang, Weimin Gao, Yanjun Chen, You Lu, Haoyu Wang, Lingyan Zhou, Yifan Wang, Jie Li, Hui Tao

Article Number: 71 Published online on: 02 July 2024
Article Open Access

Improved efficacy of cisplatin delivery by peanut agglutinin‑modified liposomes in non‑small cell lung cancer

Ben Yang, Rongguan Kou, Hui Wang, Anping Wang, Lili Wang, Sipeng Sun, Mengqi Shi, Shouzhen Zhao, Yubing Wang, Yi Wang, Jingliang Wu, Fei Wu, Fan Yang, Meihua Qu, Wenjing Yu, Zhiqin Gao

Article Number: 70 Published online on: 01 July 2024
Article Open Access

Therapeutic impacts of GNE‑477‑loaded H2O2 stimulus‑responsive dodecanoic acid‑phenylborate ester‑dextran polymeric micelles on osteosarcoma

Songmu Pan, Zhuan Zou, Xiaofeng Zhou, Jiyong Wei, Huijiang Liu, Zhongyi Su, Gui Liao, Guangyu Huang, Zonggui Huang, Yi Xu, Minan Lu, Ronghe Gu

Article Number: 69 Published online on: 27 June 2024
Review Open Access

Role of ubiquitination in the occurrence and development of osteoporosis (Review)

Xiaoxia Fan, Rong Zhang, Guocai Xu, Peiyun Fan, Wei Luo, Chunmei Cai, Ri-Li Ge

Article Number: 68 Published online on: 26 June 2024
Article Open Access

Naringenin modulates the NO‑cGMP‑PKG signaling pathway by binding to AKT to enhance osteogenic differentiation in hPDLSCs

Shenghong Li, Zhenqiang Xiong, Yuxin Lan, Qian Zheng, Li Zhang, Xiaomei Xu

Article Number: 67 Published online on: 25 June 2024
Retraction Open Access

[Retracted] Sirt1 inhibits HG‑induced endothelial injury: Role of Mff‑based mitochondrial fission and F‑actin homeostasis‑mediated cellular migration

Ruijie Qin, Lina Zhang, Dong Lin, Fei Xiao, Lixin Guo

Article Number: 66 Published online on: 25 June 2024
Journal Cover

August-2024
Volume 54 Issue 2

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image