Journal Articles

Article Open Access

HHLA2 promotes tumor progression by long non‑coding RNA H19 in human gallbladder cancer

Yizhou Zhang, Hanrong Li, Chao Lv, Baokang Wu, Yang Yu, Chongli Zhong, Qi Lang, Zhiyun Liang, Yang Li, Yu Shi, Jian Zhang, Feng Xu, Yu Tian

Article Number: 112 Published online on: 01 August 2022
Article Open Access

lncKRT16P6 promotes tongue squamous cell carcinoma progression by sponging miR‑3180 and regulating GATAD2A expression

Mi Zhang, Ling Wu, Xudong Wang, Jiang Chen

Article Number: 111 Published online on: 28 July 2022
Article Open Access

Long non‑coding RNA CASC11 interacts with YBX1 to promote prostate cancer progression by suppressing the p53 pathway

Xianchao Sun, Shiyong Xin, Ying Zhang, Liang Jin, Xiang Liu, Jiaxin Zhang, Wangli Mei, Bihui Zhang, Weiguo Ma, Lin Ye

Article Number: 110 Published online on: 27 July 2022
Article Open Access

GDNF regulates lipid metabolism and glioma growth through RET/ERK/HIF‑1/SREBP‑1

Zhi-Yun Yu, Hong-Jiang Li, Meng Wang, Wen-Zheng Luo, Ya-Ke Xue

Article Number: 109 Published online on: 27 July 2022
Article Open Access

Cryptotanshinone suppresses tumorigenesis by inhibiting lipogenesis and promoting reactive oxygen species production in KRAS‑activated pancreatic cancer cells

Tokio Terado, Chul Jang Kim, Akiyo Ushio, Kahori Minami, Yukihiro Tambe, Susumu Kageyama, Akihiro Kawauchi, Toshiyuki Tsunoda, Senji Shirasawa, Hiroyuki Tanaka, Hirokazu Inoue

Article Number: 108 Published online on: 26 July 2022
Correction Open Access

[Corrigendum] Effect of duty cycles of tumor‑treating fields on glioblastoma cells and normal brain organoids

Eunbi Ye, Jung Eun Lee, Young-Soo Lim, Seung Ho Yang, Sung-Min Park

Article Number: 107 Published online on: 25 July 2022
Article Open Access

METTL3 antagonizes 5‑FU chemotherapy and confers drug resistance in colorectal carcinoma

Min Li, Mingyue Xia, Ziyu Zhang, Yanyin Tan, Enjie Li, Zhigang Guo, Mingzhi Fang, Yong Zhu, Zhigang Hu

Article Number: 106 Published online on: 19 July 2022
Review Open Access

Molecular mechanism, regulation, and therapeutic targeting of the STAT3 signaling pathway in esophageal cancer (Review)

Rui-Jie Ma, Chao Ma, Kang Hu, Meng-Meng Zhao, Nan Zhang, Zhi-Gang Sun

Article Number: 105 Published online on: 13 July 2022
Review Open Access

Glioma‑neuronal interactions in tumor progression: Mechanism, therapeutic strategies and perspectives (Review)

Tianzhen Hua, Huanxiao Shi, Mengmei Zhu, Chao Chen, Yandong Su, Shengjia Wen, Xu Zhang, Juxiang Chen, Qilin Huang, Hongxiang Wang

Article Number: 104 Published online on: 11 July 2022
Review

Targeting histone demethylases as a potential cancer therapy (Review)

Wenfei Diao, Jiabin Zheng, Yong Li, Junjiang Wang, Songhui Xu

Article Number: 103 Published online on: 07 July 2022
Article Open Access

Tumor suppressive functions of WNT5A in rhabdomyosarcoma

Nada Ragab, Julia Bauer, Anja Uhmann, Alexander Marx, Heidi Hahn, Katja Simon-Keller

Article Number: 102 Published online on: 07 July 2022
Review Open Access

Regulation of temozolomide resistance via lncRNAs: Clinical and biological properties of lncRNAs in gliomas (Review)

Sui Li, Xiaofang Xie, Fu Peng, Junrong Du, Cheng Peng

Article Number: 101 Published online on: 05 July 2022
Article Open Access

Differences in actionable genomic alterations between brain metastases and non‑brain metastases in patients with non‑small cell lung cancer

Rui Nian, Huihui Jiang, Jiangman Zhao, Wanle Hou, Hua Zhang, Jiangtao Ma, Pengbiao Lv, Lisha Jiang, Yongpan Wang, Yue Xu, Shouxin Wu, Jingwei Lou, Wanjun Li

Article Number: 100 Published online on: 05 July 2022
Retraction Open Access

[Retracted] miR‑802 inhibits the aggressive behaviors of non‑small cell lung cancer cells by directly targeting FGFR1

Jiexia Zhang, Jun Li, Shiyue Li, Chengzhi Zhou, Yinyin Qin, Xiaoxiang Li

Article Number: 99 Published online on: 04 July 2022
Journal Cover

Cover Legend PDF

September-2022
Volume 61 Issue 3

Print ISSN: 1019-6439
Online ISSN: 1791-2423

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image