Journal Articles

Article Open Access

Serum anti‑KIAA0513 antibody as a common biomarker for mortal atherosclerotic and cancerous diseases

Takaki Hiwasa, Yoichi Yoshida, Masaaki Kubota, Shu-Yang Li, Bo-Shi Zhang, Tomoo Matsutani, Seiichiro Mine, Toshio Machida, Masaaki Ito, Satoshi Yajima, Mikako Shirouzu, Shigeyuki Yokoyama, Mizuki Sata, Kazumasa Yamagishi, Hiroyasu Iso, Norie Sawada, Shoichiro Tsugane, Minoru Takemoto, Aiko Hayashi, Koutaro Yokote, Yoshio Kobayashi, Kazuyuki Matsushita, Koichiro Tatsumi, Hirotaka Takizawa, Go Tomiyoshi, Hideaki Shimada, Yoshinori Higuchi

Article Number: 45 Published online on: 19 June 2024
Journal Cover

September-October 2024
Volume 4 Issue 5

Print ISSN: 2754-3242
Online ISSN: 2754-1304

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image