Journal Articles

Article Open Access

Effect of fullerenol C60 on lung and renal tissue in lower extremity ischemia‑reperfusion injury in sevoflurane‑treated rats

Ayşe Hande Arpaci, Zeynep Köksal, Zeynep Yiğman, Ayşegül Küçük, Volkan Şivgin, Mustafa Arslan, Mustafa Kavutçu, Saadet Özen Akarca Di̇zakar

Article Number: 54 Published online on: 07 February 2024
Article Open Access

Association between polymorphisms of the DNA repair genes RAD51 and OGG1 and risk of cardiovascular disease

Amar Alomair, Abdullah Alamri, Jilani Shaik, Salman Aljafari, Mohammed Ba Abdullah, Mohammad Alanazi

Article Number: 53 Published online on: 07 February 2024
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑509 acts as a tumor suppressor in tongue squamous cell carcinoma by targeting epidermal growth factor receptor

Chao Hou, Yan Dong, Fenghe Zhang, Bo Du

Article Number: 52 Published online on: 30 January 2024
Article Open Access

Activation of AMPK pathway by low‑dose donafenib and atorvastatin combination improves high‑fat diet‑induced metabolic dysfunction‑associated steatotic liver disease

Yaowei Bai, Kequan Chen, Jiacheng Liu, Yingliang Wang, Chaoyang Wang, Shuguang Ju, Chen Zhou, Wei Yao, Bin Xiong, Chuansheng Zheng

Article Number: 51 Published online on: 29 January 2024
Correction Open Access

[Corrigendum] FKBP11 protects intestinal epithelial cells against inflammation‑induced apoptosis via the JNK‑caspase pathway in Crohn’s disease

Xiaotong Wang, Xiaopeng Cui, Chuanwu Zhu, Ming Li, Juan Zhao, Zhongyi Shen, Xiaohang Shan, Liang Wang, Han Wu, Yanting Shen, You Ni, Dongmei Zhang, Guoxiong Zhou

Article Number: 50 Published online on: 26 January 2024
Article Open Access

Larixyl acetate, a TRPC6 inhibitor, attenuates pressure overload‑induced heart failure in mice

Min Jia, Wenxue Liu, Keyin Zhang, Zhigang Wang, Ruisha Li, Jun Pan, Jianjun Yang, Dongjin Wang

Article Number: 49 Published online on: 25 January 2024
Article Open Access

Excess phosphate promotes SARS‑CoV‑2 N protein‑induced NLRP3 inflammasome activation via the SCAP‑SREBP2 signaling pathway

Mi-Hua Liu, Xiao-Long Lin, Le-Le Xiao

Article Number: 48 Published online on: 25 January 2024
Review Open Access

CAR‑T cell therapy: A breakthrough in traditional cancer treatment strategies (Review)

Dahua Sun, Xiang Shi, Sanyan Li, Xiaohua Wang, Xiao Yang, Meiping Wan

Article Number: 47 Published online on: 23 January 2024
Review Open Access

Therapeutic strategies targeting the NLRP3‑mediated inflammatory response and pyroptosis in cerebral ischemia/reperfusion injury (Review)

Wan-Li Duan, Xue-Jie Wang, Ya-Ping Ma, Zhi-Mei Sheng, Hao Dong, Li-Ying Zhang, Bao-Gang Zhang, Mao-Tao He

Article Number: 46 Published online on: 22 January 2024
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑320 targets mitogen‑activated protein kinase 1 to inhibit cell proliferation and invasion in epithelial ovarian cancer

Yongqian Xu, Jian Hu, Chunxia Zhang, Yuanyuan Liu

Article Number: 45 Published online on: 22 January 2024
Case Report Open Access

Transformation of an odontogenic keratocyst into a solid variant of odontogenic keratocyst/keratoameloblastoma during long‑term follow‑up: A case report

Sachiko Yamasaki, Tomoaki Shintani, Toshinori Ando, Mutsumi Miyauchi, Souichi Yanamoto

Article Number: 44 Published online on: 19 January 2024
Review Open Access

Angiogenesis signaling in endometriosis: Molecules, diagnosis and treatment (Review)

Caixia Bo, Yunfei Wang

Article Number: 43 Published online on: 18 January 2024
Review Open Access

Advances in the relationship between periodontopathogens and respiratory diseases (Review)

Zhiyi Zhang, Siyi Wen, Jiaohong Liu, Yuanting Ouyang, Zhikang Su, Ding Chen, Zitian Liang, Yan Wang, Tao Luo, Qianzhou Jiang, Lvhua Guo

Article Number: 42 Published online on: 17 January 2024
Retraction Open Access

[Retracted] A disintegrin and metallproteinase 15 knockout decreases migration of fibroblast‑like synoviocytes and inflammation in rheumatoid arthritis

Jinliang Gao, Wei Zheng, Liming Wang, Bailin Song

Article Number: 41 Published online on: 17 January 2024
Review Open Access

Liver sinusoidal endothelial cells as potential drivers of liver fibrosis (Review)

Jiaqin Gao, Bin Zuo, Yang He

Article Number: 40 Published online on: 16 January 2024
Review Open Access

Essential contribution of the JAK/STAT pathway to carcinogenesis, lytic infection of herpesviruses and pathogenesis of COVID‑19 (Review)

Wenkai Li, Yunjing Zhuang, Song-Jun Shao, Pankaj Trivedi, Biying Zheng, Guo-Liang Huang, Zhiwei He, Xiangning Zhang

Article Number: 39 Published online on: 15 January 2024
Review Open Access

Pharmacological activity of capsaicin: Mechanisms and controversies (Review)

Wei Zhang, Yu Zhang, Jinke Fan, Zhiguo Feng, Xinqiang Song

Article Number: 38 Published online on: 15 January 2024
Correction Open Access

[Corrigendum] Long non‑coding RNA HR1 participates in the expression of SREBP‑1c through phosphorylation of the PDK1/AKT/FoxO1 pathway

Duan Li, Liwei Guo, Baoguo Deng, Min Li, Tingting Yang, Fan Yang, Zhijun Yang

Article Number: 37 Published online on: 10 January 2024
Article Open Access

Mettl3‑mediated m6A RNA methylation regulates osteolysis induced by titanium particles

Xiaoxuan Lin, Yang Yang, Yaohong Huang, E Li, Xiumei Zhuang, Zhengchuan Zhang, Ruogu Xu, Xiaolin Yu, Feilong Deng

Article Number: 36 Published online on: 09 January 2024
Retraction Open Access

[Retracted] Shengxian decoction decreases doxorubicin‑induced cardiac apoptosis by regulating the TREM1/NF‑κB signaling pathway

Lei Yao, Mingtai Gui, Jianhua Li, Bo Lu, Jing Wang, Xunjie Zhou, Deyu Fu

Article Number: 35 Published online on: 09 January 2024
Journal Cover

March-2024
Volume 29 Issue 3

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image